Γενικοί Όροι

1) Η Εταιρία θέτει στη διάθεση της πελατείας της, την επιχειρηματική της οργάνωση, τις υπηρεσίες που παρέχει το εξειδικευμένο προσωπικό της, και την τεχνογνωσία (know-how) για την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών που έχει παραγγείλει ο πελάτης, καθημερινά από 10:00 - 20:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού.

2) Ο πελάτης έχει δικαίωμα όπως κάνει χρήση των υπηρεσιών που έχει παραγγείλει, όπως αυτός επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εντός του ωραρίου λειτουργίας της εταιρίας (πάντοτε κατόπιν ραντεβού)

3) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της εμπορικής ονομασίας των υπηρεσιών που παρέχει οποτεδήποτε το αποφασίσει και χωρίς να υποχρεούται να προειδοποιήσει τους πελάτες της.

4) Ο πελάτης υποχρεούται να ακολουθήσει το πρόγραμμα και τις οδηγίες της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν πράξει τούτο, τότε η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την μη επίτευξη τουεπιθυμητού αποτελέσματος ή ενδεχομένων παρενεργειών

5) Η εταιρία υπέχει υποχρέωση προς τον πελάτη παροχής ιατρικών συμβουλών και συμβουλών διαιτολόγου, όποτε ο τελευταίος το επιθυμεί, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του (συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα τιμή)

6) Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα, για απώλειες χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων πολύτιμων ή μη αντικειμένων του πελάτη εκτός και αν ο ίδιος έχει ζητήσει τη φύλαξη τους από αυτή

7) Ο πελάτης αποδέχεται ότι κατά την εφαρμογή των υπηρεσιών πιθανόν να δημιουργηθεί παροδικός ερεθισμός στο δέρμα για τον οποίο δεν φέρει καμια ευθύνη η εταιρία

8) Ο πελάτης δηλώνει με δική του ευθύνη  ότι είναι άτομο υγιές και μπορεί να δεχθεί αβλαβώς τις κατόπιν δικής του παραγγελίας παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας καιοφείλει οποτεδήποτε προκύψει θέμα υγείας του να το ανακοινώσει στηνεταιρία.

9) Η εταιρία ενημερώνει την πελατεία της, με ανακοινώσεις μέσω τύπου ή τηλεφωνικώς, τυχόν αλλαγή της έδρας της. Η αλλαγή έδρας της εταιρίας δεν μεταβάλλει τη συμβατική σχέση της με τους πελάτες.

10) Σε περίπτωση εξόφλησης με πιστωτική κάρτα ισχύουνοι όροι της σύμβασης που υπογράφει ο πελάτης με την τράπεζα που εκδίδει την πιστωτική κάρτα

11)Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της υπογραφής του παρόντος. Ρητά συμφωνεί με τοπαρόν ο πελάτης ότι το ως άνω δικαίωμα του δύναται να το ασκεί μόνο με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του στο κατάστημα της εταιρίας, κατά την οποία θα προσκομίζει τη δήλωση υπαναχώρησης και θα υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τν διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων αμφοτέρων των μερών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης η εταιρία υποχρεούται να κάνει εκκαθάριση του λογαριασμού του εντός τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση σύμφωνα με την προγηγούμενη παράγραφο, με τον όρο ότι ο πελάτης θα προσέλθει να υπογράψφει τα σχετικά έγγραφα, ώστε να είναι δυνατή η εκκαθάριση του λογαρισμού του (λύση συνδεδεμενων συμβάσεων, έκδοση παραστατικών ΚΒΣ, κλπ). Σε περίπτωση υπαναχώρηση του ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν παρασχεθεί

12) η εταιρία σε περίπτωση πρόωρης υπαναχώρησης ή καταγγελιας του πελάτη, έχει αξίωση κατ' αυτού ποσού ίσου με ποσοστό 2,5% επί τη συνολικής αξίας όλων των υπολοιπόμενων υπηρεσιών που δεν πραγματοποίησε αυτός, την οποια δύναται κατά νομο ναεπιδειώξει. Το άνω ποσό η εταιρία δύναται να συμψηφίζει με τυχόν οφειλή της προς τον πελάτη.

13) Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες που δεν αναγράφονται στο παρόν δελτίο παραγγελίας. Ως εκ τούτου αναγνωρίζει μόνο τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην μηχανογραφημένη εκτύπωση του δελτίου παραγγελίας μη λαμβάνοντας υπ' όψιν ουδεμία υπόσχεση για επιπλέον παροχήυπηρεσίας προσφερθείσα στον πελάτη είτε προφορικά, είτε χειρόγραφα αναγραφόμενη στο αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας που έχει στην κατοχή του ο πελάτης.

14)Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονταισ το παρόν δελτίο παραγγελίας ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ή στις επιτροπές φιλικού διακονονισμού που προβλέποηται στο άρθρο 11 ν.2251/1994 ή στο συνήγορο του καταναλωτή για τηνεξώδικη επίλυση της.

15)Η εταιρία γνωστοποιεί στην πελατεία της, ότι τηρεί αρχεία προσωπικών δεδομένων για τι ανάγκες της παροχής των υπηρεσιών που παραγγέλθησαν με το παρόν (Ν.2472/97 άρθρο 11) κατόπιν αδείας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

16) Οι προσφορές δεν συνδυάζονται και δεν συμψηφίζονται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις που υπάρχουν ή ισχύουν στην επιχείρηση, όπως δεν ισχύουν για τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Metro Beauty. 

Ο Πελάτης δηλώνει με το παρόν οτι έλαβε αντίγραφο του παρόντος δελτίου παργγελίας καθώς του σχετιού εντύπου δήλωςσης υπαναχώρησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους του παρόντος δελτίου παραγγελίας.

Επικοινωνία

Metro Beauty Αγ. Δημητρίου
Λ.Βουλιαγμένης 272Α (έξοδος ΜΕΤΡΟ Αγ.Δημητρίου)
2ος όροφος
Τηλέφωνο 210 9714800, 210 9704222

 

Metro Beauty Ελληνικού
Ιασωνίδου 2 & Βουλιαγμένης (έξοδος ΜΕΤΡΟ Ελληνικού)
1ος όροφος
Τηλέφωνο 210 9646600, 210 9635300

g twitter fb